Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wojciechowska & Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 25/3, 35-016 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000409879, NIP: 8131004190, REGON: 691792796 (dalej jako „Kancelaria” lub „Administrator”).

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  • telefonicznie pod nr. +48 662 406 157 lub (17) 852 2085;
  • w drodze korespondencji e-mail na adres: biuro@wojciechowska.legal; lub
  • pocztą tradycyjną na adres: Wojciechowska & Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 25/3, 35-016 Rzeszów.

  Kancelaria informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

  W przypadku, gdy Kancelaria zbiera dane nie od osoby, której dotyczą, jest zwolniona z obowiązku informacyjnego, jeżeli dane te muszą pozostać poufne, zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej (np. w sytuacji udostępnienia Kancelarii danych osobowych przeciwnika procesowego lub podania danych osobowych świadków).

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Kancelaria przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

  • dane kontaktowe – m. in. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, firmę (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), nr rachunku bankowego;
  • dane do procesu rekrutacji – dane wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy oraz inne dane dobrowolnie udostępnione przez kandydata;
  • wizerunek – w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w biurze Kancelarii – w celu rejestracji obecności w biurze Kancelarii ze względów bezpieczeństwa;
  • dane dotyczące postępowań sądowych – gdy jest to niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania;
  • media społecznościowe – tj. dane osobowe zawarte w postach, lajkach i innych interakcjach dotyczących obecności Kancelarii w mediach społecznościowych;
  • dane dostępne on line – w sytuacji gdy uzyskujecie Państwo dostęp do witryny internetowej Kancelarii – adres IP, informacje dotyczące odwiedzanej witryny internetowej, ścieżki odwiedzin poszczególnych stron internetowych Kancelarii, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, rodzaj urządzenia, model sprzętu; informacje dotyczące sieci mobilnych.
  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane przetwarzane są w celu:

  • nawiązania kontaktu z Kancelarią i prowadzenia korespondencji, w tym poprzez formularz kontaktowy zawarty w witrynie internetowej Kancelarii lub przy wykorzystaniu poczty e-mail, prowadzenia rozmów telefonicznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również uzasadniony interes Kancelarii, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do nawiązania kontaktu i prowadzenia korespondencji z Kancelarią;
  • zapewniania prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej Kancelarii – podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas uzasadniony interes Kancelarii, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz prowadzenie dozwolonych działań marketingowych w zakresie w jakim nie sprzeciwiają się temu zasady etyki adwokata i radcy prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • prowadzenia procesu rekrutacji – w przypadku zawierania umowy o pracę podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w przypadku umów cywilnoprawnych oraz przekazania danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. dobrowolna zgoda kandydata. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
  • prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  • świadczenia usług prawniczych oraz zawierania i wykonywania umów z kontrahentami i współpracownikami – podstawą prawną przetwarzania danych jest wówczas zawieranie i wykonywanie przez Kancelarię wiążących umów, w tym obejmujących świadczenie usług prawniczych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W tym przypadku Kancelaria może także pozyskiwać dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, pracowników merytorycznych). Zakres przetwarzanych danych osobowych jest wówczas ograniczony do zakresu w jakim dane te są niezbędne dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych danych osobowych niż dane kontaktowe. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
  • wykonania ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  • innych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) jakimi są:
   • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w biurze Kancelarii, w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego;
   • budowanie relacji biznesowych z Klientami;
   • zapewnienie bezpieczeństwa systemom i urządzeniom informatycznym;
   • ulepszanie jakości świadczonych usług, analizy w jaki sposób Klienci korzystają z usług i witryn internetowych Kancelarii;
   • dochodzenie lub obrona przez roszczeniami.
  1. Dane wrażliwe

  Kancelaria może przetwarzać dane osobowe szczególnych kategorii (tzw. „dane wrażliwe”), takie jak pochodzenie rasowe, etniczne, stan zdrowia, informacje na temat wyroków karnych, jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to wyraźną zgodę w jednym lub kilku konkretnych celach;
  • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie dotyczy danych, które w sposób oczywisty zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą;
  • jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • jest to niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (takim zadaniem jest przetwarzanie danych wrażliwych w celu świadczenia usług prawniczych przez adwokata lub radcę prawnego);
  • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
  1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

  Kancelaria przetwarza dane osobowe w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany (poprzez stosowanie programów do obsługi poczty e-mail czy zarządzania Kancelarią), przy czym Kancelaria nie podejmuje decyzji w oparciu o takie zautomatyzowane przetwarzanie.

  1. Czas przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas adekwatny do celu przetwarzania w jakim zostały zebrane.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dane przechowywane są do dnia jego zgłoszenia. Niemniej jednak, w takiej sytuacji Kancelaria może mieć prawo do dalszego przetwarzania Państwa danych w oparciu o uzasadniony interes prawny w sytuacji, gdy interes ten jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co nie dotyczy przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

  W przypadku procesów rekrutacyjnych, dane przetwarzane są przez okres prowadzenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe są przetwarzane także po zakończeniu danego procesu rekrutacyjnego, lecz nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy.

  Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania oraz w późniejszym okresie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

  Dane osobowe przetwarzane przez adwokatów i radców prawnych w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

  W przypadku monitoringu wizyjnego dane osobowe są przetwarzane przez czas nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zapis monitoringu ma być wykorzystany w postępowaniu sądowym, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania tego postępowania.

  Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

  Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

  Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zostają zanonimizowane.

  1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przeniesienia danych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na uprzednie przetwarzania danych osobowych na tej podstawie;

  przy czym:

  • prawo dostępu do danych oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych stosuje się w zakresie w jakim nie naruszają tajemnicy zawodowej adwokata lub radcy prawnego;
  • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie stosuje się w przypadku danych osobowych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku ze świadczeniem usług prawniczych.

  Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji na temat praw dotyczących przetwarzania danych osobowych i ich realizacji można uzyskać kontaktując się z Kancelarią pod adresem: biuro@wojciechowska.legal.

  1. Pliki cookies

  Plik cookie to plik złożony z ciągu liter i cyfr, który jest umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego.

  Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje plików cookies:

  • sesyjne pliki cookies – specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer). Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na urządzeniu i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;
  • stałe pliki cookies – pliki zapisujące informacje na temat preferencji użytkownika, są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego; oraz
  • pliki cookie podmiotów zewnętrznych – umieszczane przez osoby trzecie, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

  Kancelaria wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • ściśle niezbędne pliki cookies, czyli pliki cookies umożliwiające korzystanie z witryny internetowej i jej poszczególnych funkcji. Gromadzone informacje dotyczą sposobu korzystania z witryny internetowej;
  • analityczne pliki cookies. Są to pliki cookies zbierające informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny internetowej, np. które strony odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób trafili na witrynę internetową Kancelarii. Informacje zebrane przez tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia Państwa komfortu użytkowania witryny internetowej Kancelarii. Niekiedy pliki tego rodzaju są umieszczane przez podmioty zewnętrzne zapewniające ruch w sieci i usługi analityczne. Kancelaria korzysta z narzędzi Google Analytics;
  • funkcjonalne pliki cookies. Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie dokonanych wyborów, np. wybrany język oraz inne parametrów poszczególnych stron internetowych;
  • reklamowe pliki cookies. Pliki rejestrują wizytę na witrynie internetowej Kancelarii, strony, które zostały odwiedzone. Informacje te pozwalają Kancelarii mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych. Z myślą o realizacji tego konkretnego celu, Kancelaria może podzielić się informacjami z osobami trzecimi.

  Rodzaje plików cookies, z których korzysta Kancelaria:

  Nazwa pliku cookie Powód korzystania z tego pliku Termin wygaśnięcia
  _ga Ciastko śledzące Google Analytics 369 dni
  _ga_GXXX Przypisanie identyfikatora usługi GA 369 dni
  _gid Przypisanie identyfikatora usługi GA 366 dni
  pll_language Ustawienie wersji językowej witryny 12 miesięcy

  Ustawienia domyślne większości przeglądarek zakładają, że zgoda na pliki cookies została wyrażona.

  W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies, należy zapoznać się z treścią w zakładce pomocy przeglądarce, gdzie zawarte są instrukcje jak blokować lub usuwać pliki cookies. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie znajduje się na stronach internetowych tych podmiotów i ich zasadach polityki dotyczących plików cookies.

  Poniżej znajdują się informacje jak zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

  Microsoft Windows Explorer

  Google Chrome

  Mozilla Firefox

  Apple Safari

  Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jest dostępne na stronie www.youronlinechoices.eu lub www.wszystkoociasteczkach.pl

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

  W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, poufności i integralności danych osobowych, Kancelaria wdrożyła procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.

  Ponadto, Kancelaria stosuje szereg rozwiązań technicznych w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są dokonywane tylko przez osoby do tego uprawnione. Kancelaria podejmuje działania, aby także podmioty, z którymi Kancelaria współpracuje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Kancelarii. Kancelaria na bieżąco monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych i w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa.

  Niezależnie od obowiązków wynikających z RODO, Kancelaria realizuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej adwokata oraz radcy prawnego.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz osoby współpracujące z Kancelarią i pod jej kontrolą. Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Kancelaria nie przekazuje, ani nie planuje przekazania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  1. Zmiany Polityki

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

  Aktualny wersja Polityki obowiązuje od 10 listopada 2023r.